Framtidens industriarbete

Konkurrensen blir allt tuffare då ”nya” länder bygger upp en industri med samma inriktning som Mats Lundin, Swerea IVFSveriges. Kvalitet, tekniknivå, infrastruktur och utbildningssystem är några exempel på faktorer där allt fler länder nu matchar oss väl. Det gäller därför att ta vara på och vidareutveckla de konkurrensfördelar vi fortsatt har, och som heller inte är enkelt kopierbara för våra konkurrentländer.

I den svenska industrikulturen finns guldkorn som vi kan förädla ytterligare. Det faktum att svensk industri generellt präglas av hög kompetens, samverkan och låg hierarkisk beslutsstruktur gör oss bland annat snabbfotade inför förändringar. Nya produkter och produktionsprocesser kan då snabbt anammas, och ny teknik utnyttjas effektivt av kompetent personal. För att ta vara på dessa styrkor behöver man dock samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser som lockar och vidareutvecklar kompetenta medarbetare med engagemang och inflytande i kundfokuserat utvecklingsarbete. Här finns unika förutsättningar att skapa konkurrenskraft och detta är utgångspunkten för Swerea IVF:s industrinära forskning i syfte att utveckla framtidens industriarbete.

I ett inledande kartläggningsarbete hos riktigt framgångsrika svenska företag har vi hittat ett antal gemensamma nämnare. Produktion och produktivitet är här i fokus, samtidigt som bra förutsättningar skapas för individen och ett attraktivt långsiktigt hållbart arbete erbjuds. Här kan också fyra huvudområden definieras för att nå framgång:

  • Individ och lagarbete
  • Kompetensutveckling
  • Förbättrings- och utvecklingsarbete
  • Ledarskap – kommunikation

Inom varje område finns dimensioner som företagen vill stärka och vidareutveckla för ökad konkurrenskraft. Områdena är inte nya men den stora utmaningen är hur och på vilket sätt man medvetet och på ett organiserat sätt arbetar med dessa områden för utveckling av industriarbetet. Frågor kopplade till människa, teknik, organisation och omvärld blir allt viktigare, liksom globalisering, krisers påverkan, ökad komplexitet samt möjligheter och begräsningar avseende inhyrd personal.

Målet är att skapa ett industriarbete som är mångfacetterat med arbetsuppgifter som karakteriseras av teknik, planering, utveckling och utbildning – ett attraktivt jobbalternativ för att attrahera morgondagens arbetskraft.

Vårt utvecklingsarbete pågår på flera plan. Ett exempel är den svenska nationella satsningen Produktionslyftet, där Swerea IVF är huvudman, med syfte att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet har redan arbetat med drygt 160 företag och programmet har förlängts för ännu en period. Vidare har programmet nyligen stärks med medel för att utveckla metodik för attraktiva arbetsplatser med fokus bra arbetsmiljö och effektivare företag.

Välkommen till Industridagen och att prata framtidens industriarbete och Produktionslyftet med oss!

Mats Lundin, VD Swerea IVF

images